LẠC NHÂN CHIÊM HOÁ

Giá bán: 70.000 VNĐ

 

Rau an toàn Hồng Thái

Giá bán: 10.000 VNĐ

 

Cam sành Hàm Yên

Giá bán: 20.000 VNĐ

 

Thanh long ruột đỏ Hưng Thịnh

Giá bán: 40.000 VNĐ

 

Bưởi ngọt

Giá bán: 30.000 VNĐ

 

Thanh Long ruột đỏ

Giá bán: 30.000 VNĐ