Quyết định số 402/QĐ-UBND, ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở Tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện Yên Sơn

Tải về: /VANBAN/2017124_185959.doc