Quyết định số 414/QĐ-UBND, ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở Tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện Lâm Bình

Tải về: /VANBAN/2017124_18595.doc