Mời tham gia xây dựng ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hàng nông sản

Thứ 3, ngày 25 tháng 8 năm 2020 - 16:23

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020, theo đó Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang được giao là đơn vị chủ trì tổ chức xây dựng ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hàng nông sản cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: