Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025

Thứ 2, ngày 30 tháng 8 năm 2021 - 23:20


ĐỐI TƯỢNG

1. Cá nhân;

2. Hộ gia đình;

 3. Chủ trang trại;

 4. Hợp tác xã;

 5. Doanh nghiệp;

6. Các cơ quan;

 7. Đơn vị;

8. Tổ chức.

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN HÀNG HÓA; SẢN PHẨM OCOP

1. Về lãi xuất tín dụng: 50%-100% tùy từng đối tượng.

2. Về vật tư, giống cây trồng, vật nuôi:

+ Ghép cải tạo giống vườn cây ăn quả: 50.000 đồng/cây.

+ Thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò: 200.000 đồng/con bê, nghé.

+ Nuôi lợn đực giống để khai thác tinh: 25,0 triệu đồng/con, định mức hỗ trợ 01con/hợp tác xã, cá nhân.

+ Giống lâm nghiệp để trồng rừng tập trung, làm giàu rừng tự nhiên sản xuất: 100% cây giống.

3. Về sản xuất nông sản xuất khẩu: Hỗ trợ 50% chi phí đầu tư thực tế nhưng tối đa không quá 1,0 tỷ đồng/dự án cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.

4. Về tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị ; 40,0 triệu đồng/ha.

5. Về cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn, quy chuẩn:

+ Kinh phí xây dựng và quản lý nhãn hiệu: 100,0 triệu đồng/sản phẩm và mỗi tổ chức, cá nhân được hỗ trợ thực hiện tối đa không quá 02 sản phẩm.

+ Đánh giá và cấp giấy chứng nhận sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn: 100,0 triệu đồng/sản phẩm đối với tiêu chuẩn trong nước; tối đa 300,0 triệu đồng/sản phẩm đối với tiêu chuẩn Quốc tế.

6. Về chương trình OCOP và xúc tiến thương mại:

+ Chi phí tư vấn : 10,0 triệu đồng/sản phẩm.

+ Điểm giới thiệu, bán các sản phẩm: 100,0 triệu đồng đến 200,0 triệu đồng/điểm.

+ Gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm: 20,0 triệu đồng/tổ chức, cá nhân; không quá 03 lần.

+ Chủ thể sản phẩm OCOP: 10,0 triệu đồng đến 50,0 triệu đồng/sản phẩm, từ 3 - 5 sao.

7. Về hợp tác xã thành lập mới: 50,0 triệu đồng/hợp tác xã.

HỖ TRỢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Về xây dựng đường giao thông ngõ, xóm: 100% xi măng và chi phí vận chuyển, bốc xếp.

2. Về xây dựng bể Biogas hoặc bể tự hoại: 5,0 triệu đồng/hộ; Hỗ trợ trực tiếp 01 lần bằng tiền cho hộ gia đình xây dựng mới.

3. Về hỗ trợ “Vườn mẫu nông thôn mới’’ và “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”: hỗ trợ 10,0 triệu đồng/vườn hộ gia đình đạt chuẩn “Vườn mẫu nông thôn mới”; 20,0 triệu đồng/thôn đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”.

Nguyễn Hải